Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

satyrlane
20:23
satyrlane
20:20
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vianazwazdupy nazwazdupy
20:18
satyrlane
20:15
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vianazwazdupy nazwazdupy

November 29 2017

20:37
4085 7fd7
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viakentoquer kentoquer
satyrlane
20:37
5101 6ad2
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakentoquer kentoquer
satyrlane
17:05
2644 7131
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viainto-black into-black
satyrlane
17:04
satyrlane
11:05
0714 b829
Reposted fromNekoii Nekoii viawiksz wiksz
satyrlane
10:51
satyrlane
10:44
satyrlane
10:37

November 23 2017

satyrlane
17:53
8255 4bcf 500
Reposted fromfoods foods viagdziespomiedzy gdziespomiedzy
17:52
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasalvinorum salvinorum
satyrlane
17:25
This GIF has won the internet.
Reposted fromgreensky greensky viaargasek argasek
satyrlane
17:04
1805 92fa
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmoke11 smoke11
satyrlane
17:03
7942 7e04 500
Reposted fromtfu tfu viakokoloko kokoloko
satyrlane
17:00
2249 463d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajadex jadex
satyrlane
16:56
Czasem podświadomie pragniemy, aby ktoś poznał nasze najskrytsze myśli i uczucia, najlepiej bez potrzeby wymawiania ich na głos.
Reposted fromdepresja depresja vialadylena ladylena
satyrlane
16:53
8359 d2cd
Reposted fromcocomove cocomove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl