Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

satyrlane
21:10
3727 eda5 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
satyrlane
21:10
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black

March 05 2019

satyrlane
20:13
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viavalardohaeris valardohaeris
satyrlane
20:12
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaredsth redsth
satyrlane
20:09
7763 9836
Reposted fromtichga tichga viayourgrammas yourgrammas
satyrlane
20:08
satyrlane
20:08
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
satyrlane
20:08
8659 26e0
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
20:07
8661 7d61 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
20:07
7378 2919
Reposted fromgrobson grobson viablackmamba blackmamba
satyrlane
20:06
7371 cc29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackmamba blackmamba
satyrlane
20:06
9862 22af
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagazda gazda
satyrlane
20:06
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viagazda gazda
satyrlane
20:05
8766 9051 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasucznik sucznik
satyrlane
20:01
2165 48d3 500
Reposted fromunterland unterland viasucznik sucznik
satyrlane
20:01
8392 16a0 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viasucznik sucznik
satyrlane
20:00
6675 c40a
Reposted fromzciach zciach viainto-black into-black
satyrlane
19:59
7798 f557 500
Reposted fromyikes yikes viainto-black into-black
satyrlane
19:59
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainto-black into-black
satyrlane
19:58
9154 9ec5 500
hiding
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl