Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

satyrlane
19:41
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viainyou inyou
satyrlane
19:40
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viainyou inyou
satyrlane
19:40
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
satyrlane
19:39
Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.
— William Wharton
Reposted fromspierworld spierworld viagdziejestola gdziejestola
19:39
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:38
6836 8364
Reposted fromtudu tudu viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:37
4038 f0cd
Reposted frompotatolovero potatolovero viaDagarhen Dagarhen
19:37
3332 9bdb 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaDagarhen Dagarhen
19:34
satyrlane
19:34
1367 21e8
Reposted fromsolitaire solitaire
19:32
4332 7817
Reposted frompheebs pheebs viagdziejestola gdziejestola
satyrlane
19:32

Co mnie najbardziej dobija? To, że mogę dokładnie wyrecytować jutrzejszy dzień.

Reposted fromgdybam gdybam viagdziejestola gdziejestola
19:31
satyrlane
19:31
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viakoskoss koskoss
satyrlane
19:28
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaDagarhen Dagarhen
19:15
4449 354d

newkidsonmycock31:

Kill Bill Vol. 1 (2003) 

Reposted fromdeannathegiant deannathegiant viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:15
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:14
1964 6823
Reposted fromsebazet sebazet viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:14
satyrlane
19:13
3648 77e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl