Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

satyrlane
12:05
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
satyrlane
12:04
3009 b078 500
Reposted fromwooles wooles viav2px v2px
12:04
satyrlane
12:00
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viaMerrry98 Merrry98
satyrlane
11:54
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacalvados calvados
satyrlane
11:53
satyrlane
11:52
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaquinne quinne
satyrlane
11:20
satyrlane
11:20
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
satyrlane
11:18
laurka kupie ci taki
Reposted frommesoup mesoup viaToshi Toshi
11:18

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaToshi Toshi
satyrlane
11:17
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viarattyness rattyness
satyrlane
11:16
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
11:16
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
11:16
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastrzepy strzepy
11:15
8138 b53c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viastrzepy strzepy
satyrlane
11:13
0097 1378
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
satyrlane
11:10
9992 3767
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
11:08
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaToshi Toshi
satyrlane
11:08
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl