Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

satyrlane
21:03
9667 bb75 500
satyrlane
21:01
3891 17ac 500
Reposted fromflauschig flauschig viaMsCaptain MsCaptain
satyrlane
21:01
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
satyrlane
21:00
5645 3bc7
Reposted fromnazarena nazarena viaschlachtoros schlachtoros
satyrlane
20:57
1641 fc0b
satyrlane
20:54
2886 82ad 500
satyrlane
20:54
9884 260d 500
Reposted frompiehus piehus viaapatyczna apatyczna
satyrlane
20:54
6670 984b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasoundaddicted soundaddicted
satyrlane
20:53
6412 5491 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarosses rosses
satyrlane
20:53
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
satyrlane
20:51
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viagrovly grovly
satyrlane
20:50
satyrlane
20:49
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
satyrlane
20:49
satyrlane
20:49
2955 f08f 500
satyrlane
20:48
Reposted fromFlau Flau viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
satyrlane
20:48
9239 7f32 500
Reposted fromezf ezf viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
satyrlane
20:45
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.

January 13 2020

satyrlane
21:04
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
21:04
8480 389a
Reposted fromruthieful ruthieful viaubza ubza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl